reprezentare logo Kosson

UE

Sunt vizate în special documentele oficiale ale Uniunii Europene şi în particular declaraţiile de principii cu planurile lor de acţiune.

EuropeanaElects

Pe vârful unui Munte de sticla, o prințesă letonă îl așteaptă pe cel suficient de curajos care sa îl urce și să o salveze. În același timp, Castelul de lumina Leton se scufundă atunci când națiunea este oprimată, dar răsare din adâncuri periodic pentru a elibera poporul leton.

Sau altfel spus înțelepciunea pierdută în intunericul războiului și al invaziilor, este reîncredințată poporului leton de catre Castelul de Lumină.BibliotecaNationalaALetonieiPalatulDeCristal
Castelul de Lumină, precum și Muntele de Sticlă - două simboluri relevante ale folclorului leton, sunt astfel reprezentate în mod strălucit în noua clădire a Bibliotecii Naționale a Letoniei, gazda Adunării Generale a Europeana Network Association 2016.

Cultural heritage digitisation online accessibility and digital preservationÎncep prin a vă reaminti că acest articol este partea a doua a celui dedicat glosării Raportului emis de curând de Comisia Europeană: „Patrimoniu cultural: digitizare, accesibilitate online și prezervare digitală”. Primul articol îl găsiți la următorul link: Patrimoniu cultural: digitizare, accesibilitate online și prezervare digitală (I)

Am preferat să las partea de prezervare digitală într-un articol secundar, mai așezat pentru motivul că acesta este cu un subiect care merită propria sa dezvoltare. De ce? Pentru că, de felul în care este tratată prezervarea digitală, vom avea în viitor acces la cultura ultimului sfert de secol și mai departe.

Recomandările originale din 2011 invitau statele membre să-și constituie propriile politici privind prezervarea digitală comunicând între ele.

Documentul pune pe masa celor care îl consultă două proiecte în jurul cărora suntem îndemnați să-i căutăm pe actorii principali. Este vorba despre:

În 2011 au fost inițiate două centre de competențe pentru materialele audiovizuale (PrestoCentre) și Impact pentru materiale text.

21 de state membre, fie au deja strategii, fie sunt în curs de elaborare. Aceste strategii sunt elaborate la nivel local, regional sau național. România nu se numără printre ele.

Austria, Germania, Polonia, Suedia și Marea Britanie au chiar instituții cu atribuții de prezervare digitală iar la nivelul cel mai înalt stă Spania, care are chiar o lege a depozitului legal digital. Suedia este statul care acordă cea mai mare atenție prezervării digitale, având un organism dedicat, studii făcute, o foaie de parcurs, o infrastructură și adaptări a legii depozitului legal care să permită recoltarea/arhivarea/prezervarea siteurilor web și a materialelor nativ digitale.

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei [1],

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European [2],

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor [3],

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat [4],

întrucât:

 

(1) Tratatul prevede instituirea unei piețe interne și a unui sistem care să garanteze că nu se produce denaturarea concurenței pe piața internă. Armonizarea normelor și practicilor statelor membre privind exploatarea informațiilor din sectorul public contribuie la atingerea acestor obiective.

copyright package2

În acest articol voi analiza ultimele propuneri ale Comisiei Europene privind armonizarea drepturilor de autor la nivelul statelor membre. Pentru cei interesați, propunerile pot fi găsite la următorul link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/modernisation-eu-copyright-rules.

În luna mai a anului 2015, Comisia Europeană „a identificat conținutul digital ca fiind un motor principal al creșterii în economia digitală”.

Documente analizate:

  • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Promoting a fair, efficient and competitive European copyright-based economy in the Digital Single Market COM(2016) 592 final
  • Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ensuring the cross - border portability of online content services in the internal market COM(2015) 627 final

Stimați colegi,

Vă invit să cereți europarlamentarilor noștri să semneze scrisoarea de sprijin pentru bibliotecile publice. În continuare incorporăm textul original și la final atașăm fișierele necesare. Site-ul pe care se face apelul este la: http://www.wdpubliclibraries.eu/Romania/

PARLAMENTUL EUROPEAN
0016/2013

DECLARAȚIE SCRISĂEuropeanParliamentLogo

adresată în conformitate cu articolul 123 din Regulamentul de procedură referitoare la impactul bibliotecilor publice la nivelul comunităţilor europene
Hannu Takkula (ALDE), Maria Badia i Cutchet (S&D),

Vilija BlinkeviCiute (S&D), Andrew Duff (ALDE), Cătălin Sorin Ivan (S&D), Morten Lekkegaard (ALDE), Marie-Therese Sanchez-Schmid (PPE), Marietje Schaake (ALDE), Helga Trupei (Verts/ALE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Sabine Verheyen (PPE)

Data-limită: 7.1.2014

UnivSMBeogradEuropeanaNewspapers

Biblioteca Universității „Svetozar Markovic” din Belgrad, Serbia găzduiește primul workshop public în cadrul proiectului Europeana Newspapers în zilele de 13, 14 iunie 2013. Atelierul a strâns peste 60 de specialiști din domeniul digitizării din întreaga Europă.

 

Pe parcursul celor două zile ale workshopului se vor discuta metode pentru procesarea materialelor digitizate precum OCRizarea, OLR și NER cu scopul de a îmbunătăți rezultatele de căutare ale Europeana, precum și despre diferite instrumente de evaluare a procesului de digitizare.

 

http://enworkshopbelgrade.wordpress.com/
#eurnewsWS

Cultural heritage digitisation online accessibility and digital preservation (coperta documentului analizat)Dragi colegi, dacă vă mai amintiți, în anul 2011, a fost emisă o Recomandare a Comisiei privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (vezi și contextul). Documentul a fost întâmpinat cu speranță de comunitatea românească și a fost sensibilizat Ministerul Culturii cu o scrisoare deschisă, la care a existat și un răspuns. În 2014, a mai fost o Raportare privind stadiul aplicării Recomandărilor. Acest articol este dedicat unei prime părți a documentului emis recent de Comisie și care poate fi descărcat de la următorul link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-report-bringing-europes-cultural-heritage-online?platform=hootsuite. Voi aborda problematica prezervării digitale într-un articol ulterior.

O trecere în revistă a concluziilor

„Per global, aproape toate statele membre au atins un nivel bun de progres privind digitizarea materialelor de cultură, raportând continuarea planurilor care au fost stabilite în trecut cu câțiva ani în urmă, precum și noi evoluții cum ar fi introducerea digitizării într-o strategie națională ambițioasă pe agenda digitală în România”.

România împreună cu Bulgaria și Croația vor folosi fondurile structurale pentru activitatea de digitizare (Programul Operațional Competitivitate).

Centre de competențe pentru digitizare au fost dezvoltate de următoarele state: Cehia, Germania, Estonia, Lituania, Letonia și Polonia.

Următoarele state au dezvoltat centre pentru digitizare: Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Spania, Finlanda și Slovacia.

Ar mai fi și inițiativele colaborative și cele destinate reducerii efortului bugetar. Se desprinde întrebarea foarte clară: ce lipsește României să realizeze astfel de modele de colaborare, de unificare și sprijinire a completării competențelor, bugetelor și a necesităților specifice?

Exemplul Ungariei care a angajat aproape 500 de oameni care nu aveau ocupație pentru activitățile de digitizare este ceva care ar trebui privit cu foarte multă atenție. În acest context, la una dintre întâlnirile profesionale o idee a fost strecurată și mi s-a părut că nu ar fi decât benefică și reparatorie: folosirea persoanelor lipsite de libertate pentru a susține eforturile de digitizare.

Documentul recunoaște o creștere a țărilor care sprijină datele deschise din sectorul patrimoniului cultural și care încurajează și reutilizarea prin folosirea de API-uri sau prin exploatarea de date deschise interconectate (linked open data). Sunt menționate câteva state în care s-au înregistrat activități care să reutilizeze datele: Austria, Germania, Spania și Marea Britanie.

digitalCulturalHeritageMapRoadmapForPreservationDCH-RP Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation este o acțiune de coordonare sprijinită prin Programul e-Infrastructures al PC7 al CE care a fost lansat pentru a privi la cele mai bune practici privind standardele de prezervare utilizate.

Ținta proiectului este armonizarea politicilor privind stocarea și prezervarea în sectorul patrimoniului cultural digital; pentru a avensa dialogul și integrarea instituțiilor, e-Infrastructurilor, a organizațiilor de cercetare și private; pentru a identifica modele de guvernanță, mentenanță și sustenabilitate a infrastructurii integrate necesare prezervării digitale a conținuturilor culturale.

Sunt angrenați 13 parteneri din țările europene și se va extinde către alți parteneri din Europa și alte țări.

 

index srProiectul PHAIDRA în Balcanii de Vest este destinat să asigure modernizarea tehnică, integrarea funcțională și extinderea instituțională a sistemelor de bibliotecă universitare din Serbia, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina. Acest proiect oferă:

 

  • Instalarea de noi servere în sistem de noduri de bibliotecă;
  • Includerea bibliotecilor facultăților care nu sunt integrate în sistemele de gestiune a bibliotecilor din propriile lor universități;
  • Implementarea de noi servicii de bibliotecă pentru a finaliza toate ILS (Sisteme Integrate de Bibliotecă);
  • Stabilirea de portaluri web pentru curricula universitară cu informații privind literatura obligatorie, materiale didactice și materiale de curs legate OPACurile depozitelor digitale și ale bibliotecilor;


Instalarea sistemului de arhivare și utilizare a documentelor digitale universitare și corelarea lor cu sistemul informațional al bibliotecii și sistemul de comunicare în domeniul științei.

 

Implementarea de noi servicii de bibliotecă pentru a operaționaliza Sistemele Integrate de Bibliotecă (ILS)

 

WeTransformTheWorldWithCultureSmall

Europeana are o Strategie până în anul 2020 (http://strategy2020.europeana.eu/). E un document interesant care oferă o perspectivă pe termen lung pentru Europeana și rețeaua sa de parteneri (Europeana Network Association). Acest document nucleu este însoțit de un adevărat Plan de afaceri.

Ideologic se desprinde ideea creării unui spațiu „al Tuturor” (Commons), care să fie transmis generațiilor următoare.

Misiunea Europeana este „să transforme lumea prin cultură”. Acesta este afirmația nucleu pe care acest document se dezvoltă. Merită reținută.

Subcategorii

Agende care se stabilesc la nivel european.
Strategii europene.

Aici vor fi cuprinse informații despre proiectele europene care prezintă interes pentru comunitatea noastră.

Rețele stabilite la nivel european.
Consultări la nivel european.
Rapoarte la nivel de Uniune.
Principii europene

Comunicări la nivel de Uniune.

Această categorie va găzdui resurse care descriu organisme importante la nivel european, fie acestea asociații, fundații sau alte persoane juridice cu importanță pentru breaslă.

Termenul acquis comunitar desemnează totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor comune care decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene.

Adoptată fie de către Consiliul Uniunii Europene, fie de către Consiliul UE împreună cu Parlamentul European sau de Comisia Europeană, decizia este actul prin care instituţiile comunitare se pronunţă asupra unor cazuri particulare.

 

Printr-o decizie, instituţiile pot solicita unui stat membru sau unui resortisant din UE să acţioneze sau să nu acţioneze, îi pot conferi drepturi sau impune obligaţii.

 

Decizia este:
• individuală, iar destinatarii ei trebuie să fie desemnaţi individual, ceea ce o diferenţiază de regulament,
• obligatorie în toate elementele sale.

 

[SURSA] [DEF]