reprezentare logo Kosson

Acquis

Termenul acquis comunitar desemnează totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor comune care decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 130/92 din 17.5.2019 [SURSA]

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolele 62 și 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

Add a comment

Ieri a fost ultima consultare intitulată „Consultare publică referitoare la Propunerea de Directivă privind Dreptul de Autor în Piața Unică Digitală”. Aceasta este ultima de dinaintea formulării unui punct de vedere al României privind modficarea Directivei pentru Drepturile de Autor. O sală plină cu un subiect care are darul să polarizeze. Gazdele au fost Ministerul Culturii împreună cu ORDA.

IMG 2654IMG 2655

Întocmit și redactat de Constantinescu Nicolaie, arhitect informațional pentru Kosson.ro

Privire de context

În documentul însoțitor „Întrebări și răspunsuri privind modernizarea reglementărilor privind drepturile de autor pentru era digitală în UE” al celui care înfățișa Starea Uniunii din14 septembrie 20161, există argumentele pentru necesitatea „modernizării” reglementărilor la nivel european. Între inițiativele propuse există cea care se referă la adăugarea unei excepții pentru „text and data mining”, ceea ce se traduce prin exploatarea textelor și a datelor”. Comisia Europeană are în intenția declarată „o impulsionare a cercetării și inovațiilor”.

Scopul declarat este cel de „a atinge o piață digitală deplin funcțională pentru drepturile de autor, focalizată pe problemele legate de distribuirea valorii în piața online”. Există deja un corp de literatură care aduce argumentele în favoarea unei mai intense utilizări a tehnicilor și tehnologiilor de exploatare a textelor și a datelor.

Măsuri de întărire a efectelor pozitive pentru practicile ETD (Exploararea Textelor și a Datelor)

Pentru a realiza potențialul pozitiv pe care modificarea Directivei îl poate realiza, vă invit să luați în considerare următoarele recomandări:

1. Eliminarea a oricărei mențiuni pentru posibile limitări de natură tehnică pentru ETD (art. 3.3).

Ceea ce implică această prevedere este o limitare a posibilităților de acces „in corpore” la volume mari de materiale și date de cercetare pentru care s-a plătit accesul conform unor prevederi comerciale contractuale. În acord cu realitățile cercetării actuale, este nevoie de instrumente ETD pentru a căuta în mari volume fragmente sau șabloane ce ar conduce la inovație.

Add a comment
copyright package2

În acest articol voi analiza ultimele propuneri ale Comisiei Europene privind armonizarea drepturilor de autor la nivelul statelor membre. Pentru cei interesați, propunerile pot fi găsite la următorul link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/modernisation-eu-copyright-rules.

În luna mai a anului 2015, Comisia Europeană „a identificat conținutul digital ca fiind un motor principal al creșterii în economia digitală”.

Documente analizate:

  • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Promoting a fair, efficient and competitive European copyright-based economy in the Digital Single Market COM(2016) 592 final
  • Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ensuring the cross - border portability of online content services in the internal market COM(2015) 627 final
Add a comment

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei [1],

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European [2],

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor [3],

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat [4],

întrucât:

 

(1) Tratatul prevede instituirea unei piețe interne și a unui sistem care să garanteze că nu se produce denaturarea concurenței pe piața internă. Armonizarea normelor și practicilor statelor membre privind exploatarea informațiilor din sectorul public contribuie la atingerea acestor obiective.

Add a comment

Subcategorii

Adoptată fie de către Consiliul Uniunii Europene, fie de către Consiliul UE împreună cu Parlamentul European sau de Comisia Europeană, decizia este actul prin care instituţiile comunitare se pronunţă asupra unor cazuri particulare.

 

Printr-o decizie, instituţiile pot solicita unui stat membru sau unui resortisant din UE să acţioneze sau să nu acţioneze, îi pot conferi drepturi sau impune obligaţii.

 

Decizia este:
• individuală, iar destinatarii ei trebuie să fie desemnaţi individual, ceea ce o diferenţiază de regulament,
• obligatorie în toate elementele sale.

 

[SURSA] [DEF]